Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí

Zásady ochrany osobných údajov - informácie pre zákazníkov a záujemcov o talenty a Silné stránky

Zásady ochrany osobných údajov

 

Občianske združenie Myslenie prvej ligy - Dáša Černá Gejdošová, info@silnestranky.sk
Priehradná 34D, 821 07 Bratislava
IČO: 42364137, č.ú. SK3683300000002600992268, SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Informácie pre klientov a ostatných návštevníkov a záujemcov, akým spôsobom, prečo a ako sú spracovávané osobné údaje v občianskom združení Myslenie prvej ligy.

  1. Úvod - osobné údaje
  2. Komu udeľujete súhlas, kto je správca a prehlásenie
  3. Aké údaje bude správca spracovávať
  4. Cookies
  5. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov
  6. Ochrana zabezpečenia vašich osobných údajov
  7. Sprístupnenie vašich osobných údajov 3. stranám

 

Úvod – osobné údaje

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa týka určeného alebo určiteľného subjektu údajov (fyzická osoba). Subjekt údajov sa považuje za určený alebo určiteľný vtedy, ak je možné subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať odkazom na určitý identifikátor, a to najmä na základe čísla, kódu alebo na základe viacerých prvkov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, ekonomickú, psychickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu.

Osobnými údajmi fyzickej osoby sú predovšetkým jej kontaktné údaje, napríklad meno, priezvisko, ale aj informácie o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov má právny rámec najmä v Zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v ďalších predpisoch a nariadeniach.

Pokiaľ ste našim klientom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.

 

Komu udeľujete súhlas, kto je správca a prehlásenie

Občianskemu združeniu Myslenie prvej ligy so sídlom Priehradná 34D, 821 07 Bratislava, IČO 42354137, ktoré je správcom vašich osobných údajov.

Kontaktné údaje: telefón +421 908 715 700, email info@myslenieprvejligy.sk.

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Aké údaje bude správca spracovávať

Osobné údaje používateľov poskytnuté občianskemu združeniu Myslenie prvej ligy pri zakúpení nami poskytnutého tovaru alebo služby. Jedná sa o kontaktné údaje a fakturačné údaje, ktorými môžu byť krstné meno, priezvisko, používateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo domu, mesto, PSČ) na doručovanie písomností v listinnej podobe, telefónne číslo, kontaktná emailová adresa a pod. Rovnako údaje fakturačnej adresy, pokiaľ sa odlišuje od adresy trvalého bydliska. V prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu sú to krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k právnickej osobe, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania právnickej osoby, IČO, DIČ a IČ DPH, ak bolo pridelené, emailovú adresu a adresu na doručovanie písomností, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania právnickej osoby.

Tieto údaje sú potrebné pre účely poskytovania tovaru alebo služieb a pre vedenie účtovníctva. Údaje používateľov budeme spracovávať po dobu poskytovania služieb a 10 rokov od ich ukončenia.

Osobné údaje fyzických osôb, ktoré sa zaujímajú o odber našich noviniek, elektronickú knihu (eBook) alebo naše skúsenosti (know how) z oblasti nášho podnikania. Jedná sa o meno, priezvisko, email a telefonický kontakt. V prípade vášho záujmu o tieto informácie vám poskytujeme možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov na základe dvojitého potvrdenia (tzv. Double opt-in potvrdenie). Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho linku, ktorý je uvedený v každom odoslanom emaile. Vaše údaje budeme spracovávať tak dlho, pokiaľ budeme poskytovať služby v oblasti vzdelávania, talentov, silných stránok, osobného rozvoja, konzultácií, koučingu a zabezpečovania podujatí. Typicky je to 5 rokov od vašej poslednej objednávky.

Na niektorých našich živých podujatiach vytvárame fotografickú dokumentáciu alebo video záznam. Fotografie používame pre účely propagácie, predovšetkým na webe. Video záznam slúži účastníkom podujatia na prehratie alebo pre účely poskytnutia referencie. V týchto materiáloch sa nikdy nenachádzajú mená účastníkov s výnimkou referencií, ktoré sa vytvárajú na základe súhlasu dotknutých osôb. Pokiaľ by ste na týchto záznamoch nechceli byť, dajte nám prosím vedieť  prostredníctvom kontaktných údajov pred konaním živého podujatia.

 

Cookies

V prípade, že ste náš zákazník alebo navštívite naše web stánky môžeme zbierať údaje o vašich návštevách na našich web stránkach (myslenieprvejligy.sk, silnestranky.sk, podpora-podnikania.sk alebo rozvoj-osobny.sk). Tieto údaje môžu obsahovať vašu IP adresu, chovanie na web stránkach a pod. Údaje získavame prostredníctvom cookies alebo trackovacích technológií s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie služby. Vaše údaje budeme spracovávať jeden rok.

 

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje ako ich správca, máte právo kedykoľvek sa na nás obrátiť pre uplatnenie vášho práva na prístup a/alebo opravu údajov, ktoré spracovávame.

Pokiaľ máte pochybnosti o tom, či vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie alebo o nápravu zisteného neobvyklého stavu. Týka sa to najmä požiadaviek na vykonanie opravy, blokovanie, doplnenie alebo likvidáciu, či výmaz osobných údajov.

 

Ochrana zabezpečenia vašich osobných údajov

Všetky vaše údaje sú u spracovávateľa (Smartselling, a.s.) uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v EÚ. Vaše údaje sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Spracovávateľ prijal a udržuje všetky možné a aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov (napr. viacúrovňový firewall, výhradne SSL a šifrovaná komunikácia,  antivírusová a phishingová kontrola všetkých emailov, 24/7 monitoring bezpečnosti a riešenia prípadných bezpečnostných incidentov a pod.). Spracovávateľ v žiadnom prípade nebude vaše osobné údaje využívať pre svoje komerčné účely.

 

Sprístupnenie vašich osobných údajov 3. stranám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, ktorá bude trvať aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté žiadnej tretej strane.

Spracovávateľ (Smartselling, a.s.) potvrdzuje splnenie svojej registračnej povinnosti na Úrade pre ochranu osobných údajov (v ČR) a je registrovaný pod č. 00047679.

Vaše osobné údaje spracovávateľ sprístupňuje výhradne jeho spolupracovníkom, ktorí zaisťujú administratívnu a technickú podporu pri prevádzke svojich aplikácií, príp. iným subjektom iba z dôvodu plnenia zákonných povinností. Je plne zaistená mlčanlivosť všetkých zamestnancov a spolupracovníkov, ktorá trvá aj po ukončení záväzkových vzťahov s prevádzkovateľom.