Obchodné podmienky Myslenie prvej ligy

Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami

Obchodné podmienky

prevádzkovateľa internetových stránok silnestranky.sk a myslenieprvejligy.sk.

Predávajúci: Občianske združenie Myslenie prvej ligy so sídlom: Priehradná 34D, 821 07 Bratislava
IČO: 42354137, zapísané: v zozname občianskych združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, pod registračným č. VVS/1-900/90-42190

Kontakt: Dáša Černá Gejdošová, info@silnestranky.sk, č.ú. SK3683300000002600992268, SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX. Občianske združenie nie je platcom DPH.

Orgán dozoru: Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Bratislavský kraj je: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104, fax č. 02/58272 170

 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa Zákona 102/2014 (ďalej len „kúpna zmluva“), medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, prostredníctvom internetových stránok predávajúceho prevádzkovaných na URL adrese podpora-podnikania.sk, silnestranky.sk, rozvoj-osobny.sk a myslenieprvejligy.sk.

Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak je kupujúcim právnická osoba alebo osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania kúpna zmluva, ak nebola dojednaná samostatne medzi podnikateľskými subjektmi, sa riadi platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, môže si spotrebiteľ uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu, využiť svoje právo na alternatívne riešenie sporov, resp. podať sťažnosť na predávajúceho prostredníctvom na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK .

Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.

 

Cenové podmienky

Ceny ponúkaných produktov (tovaru a služieb) sú uvedené vrátane všetkých daní. Ceny produktov sú uvedené bez nákladov na dopravu. Akciové ceny platia na príslušný kalendárny mesiac, resp. do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

Platobné podmienky

Kupujúci - spotrebiteľ za tovar a náklady na doručenie zaplatí v € (prípadne v inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke.

Kúpnu cenu, cenu produktu a náklady na doručenie (ďalej len „kúpna cena“) môže kupujúci - spotrebiteľ predávajúcemu uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Priehradná 34D, 821 07 Bratislava
 • bezhotovostným prevodom cez IB alebo mobilné bankovníctvo na účet predávajúceho účet FIO banka a.s., IBAN: SK3683300000002600992268, je cena za doručenie 4,90 €
 • na dobierku nepredávame

Údaje potrebné k úhrade dostane kupujúci - spotrebiteľ prostredníctvom e-mailu, ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky, resp. zálohovej faktúry.

Pri bezhotovostnom prevode sa za deň platby považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. V prípade platby v hotovosti  je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

Pri doručení tovaru mimo SR, účtuje predávajúci poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty, resp. doručovacej spoločnosti. O výške poštovného bude kupujúci - spotrebiteľ informovaný e-mailom.

Pri preberaní tovaru prostredníctvom doručovacej spoločnosti je doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad (faktúra) s vyčíslením kúpnej ceny (vždy bez DPH) a nákladov na doručenie dostane kupujúci-spotrebiteľ spolu s doručenou zásielkou alebo e-mailom najneskôr v deň doručenia tovaru. Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia predmetu plnenia.

Súčasťou objednávky na stránkach podpora-podnikania.sk, silnestranky.sk, rozvoj-osobny.sk a myslenieprvejligy.sk je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar alebo službu.

 

Objednávka na uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúcemu - spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim sú uvedené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.

Kupujúci – spotrebiteľ vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte platí, že predávajúci dodá kupujúcemu vec (tovar/službu) najneskôr do 30 dní. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu – spotrebiteľovi, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho - spotrebiteľa. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru alebo možnosť pre kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Kupujúci - spotrebiteľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom stornovať objednávku.

Pri poskytovaní služieb v súvislosti s testami talentov a silných stránok dáva kupujúci - spotrebiteľ odoslaním objednávky výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci - spotrebiteľ zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený a že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci je povinný pri odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné.

Pri objednaní tovaru alebo služby vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o objednávanom produkte, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“). Predávajúci je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov.

Náklady kupujúceho - spotrebiteľa spojené s použitím diaľkových komunikačných prostriedkov sa nelíšia od základnej sadzby.

Ak sa zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý poskytuje obmedzený čas alebo priestor na poskytnutie informácií, predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy prostredníctvom tohto prostriedku uviesť aspoň informácie podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), e), h) a o) zákona 102/2014 Z.z. tak, aby mal spotrebiteľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie uvedené v § 3 ods. 1 zákona 102/2014 Z.z. poskytne predávajúci spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie. Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

Kupujúci - spotrebiteľ potvrdzuje, že odoslaním objednávky stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“ bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je nesplnenie tejto povinnosti zo strany predávajúceho spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu o odplatnosti právneho úkonu, celkovej cene tovaru alebo služby alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotrebiteľ nie je povinný cenu za dodaný tovar alebo poskytnutú službu uhradiť.

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „objednávka“), ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru/službe označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke.

Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky zašle elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho - spotrebiteľa informáciu o potvrdení/ akceptácii objednávky vo forme e-mailovej správy. Toto potvrdenie/akceptácia objednávky zo strany predávajúceho je uzavretím kúpnej zmluvy medzi kupujúcim - spotrebiteľom a predávajúcim.

 

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru/ služby, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (bezplatne stornovať objednávku) alebo jej časť aj bez udania dôvodu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľ doručí predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty, faxom alebo listovou zásielkou.

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči , ak si predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákon č. 102/2014 Z. z

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona 102/2014 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa zákona 102/2014 Z.z. § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods.1 zákona 102/2014 Z.z..

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“) podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy týchto obchodných podmienok, ktorý mu odovzdal predávajúci.

Spotrebiteľ najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zašle alebo osobne odovzdá predávajúcemu kompletný tovar, vrátane originálneho dokladu o kúpe, záručného listu (ak bol k zakúpenému tovaru vystavený predávajúcim), návodu, poprípade inštalačného manuálu (ak tvoria súčasť objednaného tovaru). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 odsekov 1,2,3 Zákona č. 102/2014 Z.z.

Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014 Z.z..

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z.  a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Spotrebiteľ nie je povinný platiť za služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak:

 1. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j),
 2. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6.

Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a to aj v prípade odstúpenia od doplnkovej zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy vrátane doplnkovej zmluvy spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.  To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z.z..

Náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Predpokladaný výpočet nákladov pri vrátení tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty si môžete pozrieť: http://cennik.posta.sk/#

Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona č. 102/2014 Z.z.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb. Spotrebiteľovi v tejto súvislosti nemôžu byť účtované akékoľvek ďalšie poplatky.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 §9 Zákona 102/2014 Z.z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný nový tovar/službu je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.

Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia veci spotrebiteľom. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci - spotrebiteľ objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú spotrebiteľ nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu - spotrebiteľovi priložená faktúra (daňový doklad), ak to povaha veci vyžaduje je priložený návod na použitie výrobku, príp. záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad).

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou, t. j. vydať záručný list. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

 

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim - spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru / poskytnutí služby v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho na adrese Priehradná 34D, 821 07 Bratislava.

Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe (faktúra).

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

Alternatívne riešenie sporov

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: info@silnestranky.sk alebo písomne na adrese: Priehradná 34D, 821 07 Bratislava), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov, kde hodnota sporu prevyšuje sumu 20 €.

Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Kupujúci - spotrebiteľ  pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci - spotrebiteľ  môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. Zoznam subjektov ARS je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.

Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu 5 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Ochrana osobných údajov

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR. Kompletné informácie nájdete v časti ochrana osobných údajov.

 

V Bratislave, 23.5.2018

 

 

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

V súlade s §7 (a nasledujúcimi) zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Kupujúci - spotrebiteľ

Meno a priezvisko, titul: ..............................................................................................................

Adresa bydliska: ...........................................................................................................................

Telefón: ........................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................

Odstupuje v súlade s §7 (a nasledujúcimi) zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. v znení neskorších predpisov od zmluvy uzavretej s

Predávajúci: Občianske združenie Myslenie prvej ligy, so sídlom: Priehradná 34D, IČO: 42354137, info@podpora-podnikania.sk

 

Číslo faktúry: ...............................................................................................................................

Dátum prijatia: .............................................................................................................................

 

Označenie vráteného tovaru

.......................................................................................................................................................

 

Kúpna cena má byť vrátená[1]:

 1. a) bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo: .................................................................
 2. b) poštovou poukážkou na adresu: ...............................................................................................

 

 

....................................................................

Dátum a podpis kupujúceho - spotrebiteľa

 


[1]                Kúpna cena bude kupujúcemu vrátená po kontrole tovaru najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.